top of page
Dataskydd

1. Dataskydd i korthet Allmän information

​Följande anteckningar ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsförklaring listad under denna text.

Datainsamling på denna webbplats
Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar deras kontaktuppgifter i avsnittet "Meddelande om ansvarigt organ" i denna dataskyddsförklaring.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du kommunicerar dem till oss. Detta kan vara z. B. vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Övriga uppgifter samlas in automatiskt eller med ditt samtycke av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är främst tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt för sidvisningen). Dessa data samlas in automatiskt så snart du går in på denna webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

​En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls utan fel. Andra data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du angående dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har även rätt att under vissa omständigheter begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan kontakta oss när som helst om du har ytterligare frågor om ämnet dataskydd.

Analysverktyg och tredjepartsverktyg

När du besöker den här webbplatsen kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs främst med så kallade analysprogram.

Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande dataskyddsförklaring.

2. Hosting​

Vi är värd för innehållet på vår webbplats hos följande leverantörer: WIX

Leverantören är Wix.com Ltd., 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israel (hädanefter "WIX").

WIX ett verktyg för att skapa och vara värd för webbplatser. När du besöker vår webbplats analyserar WIX användarbeteende, besökskällor, webbplatsbesökarregioner och besökssiffror. WIX lagrar cookies i din webbläsare som krävs för att visa webbplatsen och för att säkerställa säkerheten (nödvändiga cookies).

Data som samlas in via WIX kan lagras på olika servrar runt om i världen. WIX-servrarna finns bland annat i USA.

Detaljer finns i WIX dataskyddsdeklaration: https://de.wix.com/about/privacy.

Enligt WIX baseras dataöverföring till USA och andra tredjeländer på EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller jämförbara garantier enligt artikel 46 GDPR. Detaljer finns här: https://de.wix.com/about/privacy-dpa-users.

WIX används på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR. Vi har ett berättigat intresse av att vår webbplats visas så tillförlitligt som möjligt. Om ett motsvarande samtycke begärdes sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit a DSGVO och § 25 para B. enhetsfingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas.

3. Allmän information och obligatorisk information om dataskydd

​Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser och denna dataskyddsförklaring.

Om du använder denna webbplats kommer olika personuppgifter att samlas in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras med. Denna dataskyddsförklaring förklarar vilken data vi samlar in och vad vi använder den till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta sker.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om ansvarigt organ

Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är:

​Camping Blattnicksele AB

Restaurang Som Tam Thai

Strandvägen 4, 924 92 Blattnicksele, Sverige

Tel: +46 72 7496815

E-post: restaurangsomtamthai@gmail.com

Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

lagringstid

Om inte en specifik lagringsperiod har specificerats i denna dataskyddsförklaring, kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills syftet med databehandlingen inte längre gäller. Om du hävdar en legitim begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling, kommer dina uppgifter att raderas såvida vi inte har andra lagligt tillåtna skäl för att lagra dina uppgifter

har personuppgifter (t.ex. skatte- eller handelsrättsliga lagringsperioder); i det senare fallet kommer uppgifterna att raderas när dessa skäl har upphört att existera.

Allmän information om den rättsliga grunden för databehandling på denna webbplats

​Om du har samtyckt till databehandlingen kommer vi att behandla dina personuppgifter på grundval av artikel 6.1 bokstav a GDPR eller artikel 9.2 bokstav a GDPR, om särskilda datakategorier enligt artikel 9.1 GDPR behandlas. Vid uttryckligt samtycke till överföring av personuppgifter till tredjeländer baseras även databehandling på artikel 49.1 (a) GDPR. Om du har samtyckt till lagring av cookies eller tillgång till information på din slutenhet (t.ex. via enhetsfingeravtryck), baseras även databehandling på § 25 (1) TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas. Om dina uppgifter krävs för att fullgöra avtalet eller för att utföra åtgärder före avtal, behandlar vi dina uppgifter på grundval av artikel 6 (1) (b) GDPR. Vidare behandlar vi dina uppgifter om de är skyldiga att uppfylla en rättslig skyldighet på grundval av artikel 6 (1) (c) GDPR. Databehandling kan också ske utifrån vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6 paragraf 1 lit f GDPR. Följande stycken i denna dataskyddsförklaring ger information om de relevanta rättsliga grunderna i varje enskilt fall.

​Anmärkning om dataöverföring till USA och andra tredjeländer

​Vi använder bland annat verktyg från företag baserade i USA eller andra tredjeländer som inte är säkra enligt dataskyddslagstiftningen. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till dessa tredjeländer och behandlas där. Vi vill påpeka att i dessa länder kan ingen dataskyddsnivå jämförbar med den i EU garanteras. Exempelvis är amerikanska företag skyldiga att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som berörd person kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. underrättelsetjänster) kommer att behandla, utvärdera och permanent lagra dina uppgifter på amerikanska servrar för övervakningsändamål. Vi har inget inflytande på dessa bearbetningsaktiviteter.

​Återkallelse av ditt samtycke till databehandling

​Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla samtycke som du redan har gett. Lagligheten av den databehandling som ägde rum fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Rätt att invända mot datainsamling i särskilda fall och mot direktreklam (Art. 21 GDPR)

OM DATABEHANDLINGEN BASERAS PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, DU HAR RÄTT ATT INvända MOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER NÄR SOM HELST AV SKÄL SOM HAR UPPSTÅTT FRÅN DIN SÄRSKILDA SITUATION; DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILERING BASERAD PÅ DESSA BESTÄMMELSER. DEN RESPEKTIVA RÄTTSLIGA GRUNDEN SOM EN BEHANDLING BASAS PÅ FINNS I DENNA DATASEkretesspolicy. OM DU MOTKOMMER, KOMMER VI INTE LÄNGE ATT BEHANDLA DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER OM VI INTE KAN BEVISA OMFATTANDE SKÄL FÖR BEHANDLING SOM ÅSTIGER DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHET INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21 (1)).

DINA PERSONUPPGIFTER KOMMER ATT BEHANDLAS FÖR ATT ANVÄNDA DIREKTREklam,

DU HAR RÄTT ATT NÄR SOM HELST INKOMMA ATT INBRYTA MOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDANA REKLAMISKA SYFTEN; DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILERING I DEN UTSTRÄCKNING SOM RELATERAR TILL SÅDAN DIREKTANNONS. OM DU MOTKOMMER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE ANVÄNDAS FÖR DIREKTA REKLAMISKA SYFTEN (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21 (2) GDPR).

​Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

​I händelse av överträdelser av GDPR har de som berörs rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, deras arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att lämna in ett klagomål påverkar inte andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller i fullgörande av ett avtal överlämnade till dig eller till tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt möjligt.

Information, radering och rättelse

Inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser har du rätt till gratis information om dina lagrade personuppgifter, dess ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och vid behov en rätt till rättelse eller radering av dessa uppgifter när som helst . Du kan kontakta oss när som helst om du har ytterligare frågor om ämnet personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta oss när som helst för detta. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Under undersökningens varaktighet har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
Om behandlingen av dina personuppgifter har skett/pågår olagligt kan du begära begränsning av databehandling istället för radering.

Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas istället för att raderas.
Om du har gjort en invändning enligt artikel 21 (1) GDPR måste dina och våra intressen vägas. Så länge det ännu inte är fastställt vems intressen som råder, har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter, får dessa uppgifter - förutom lagringen av dem - endast användas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl viktiga allmänintressen för Europeiska unionen eller en medlemsstat behandlas.

SSL- eller TLS-kryptering​

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http://" till "https://" och på låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Krypterade betalningstransaktioner på denna webbplats

Om det efter ingåendet av ett avgiftsbaserat avtal finns en skyldighet att skicka oss dina betalningsuppgifter (t.ex. kontonummer för autogirofullmakt), krävs dessa uppgifter för betalningshantering.

Betalningstransaktioner med vanliga betalningsmedel (Visa/MasterCard, autogiro) utförs uteslutande via en krypterad SSL- eller TLS-anslutning. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http://" till "https://" och på låssymbolen i din webbläsarrad.

Med krypterad kommunikation kan dina betalningsuppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Invända mot reklammeddelanden​

Vi motsätter oss härmed användningen av kontaktuppgifter som publicerats som en del av imprintskyldigheten att skicka oönskat reklam- och informationsmaterial. Webbplatsoperatörerna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av att oönskad reklam skickas, såsom spam-e-post.

4. Datainsamling på denna webbplats kontaktformulär​

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du angett där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och vid följdfrågor. Vi lämnar inte vidare dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6 (1) (b) GDPR om din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett kontrakt eller är nödvändig för att utföra åtgärder före avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av förfrågningar riktade till oss (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) om detta efterfrågades; samtycket kan när som helst återkallas.

De uppgifter du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller att syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagringsperioder - förblir opåverkade.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax​

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan att innehålla allt

De resulterande personuppgifterna (namn, begäran) lagras och behandlas av oss i syfte att behandla din begäran. Vi lämnar inte vidare dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6 (1) (b) GDPR om din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett kontrakt eller är nödvändig för att utföra åtgärder före avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av förfrågningar riktade till oss (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) om detta efterfrågades; samtycket kan när som helst återkallas.

De uppgifter du skickat till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du begär radering, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagstadgade lagringsperioder - förblir opåverkade.

Kommunikation via WhatsApp​

Vi använder WhatsApps snabbmeddelandetjänst för att kommunicera med våra kunder och andra tredje parter. Leverantören är WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Kommunikation sker via end-to-end-kryptering (peer-to-peer), vilket hindrar WhatsApp eller andra tredje parter från att få tillgång till kommunikationsinnehållet. WhatsApp får dock tillgång till metadata som skapas under kommunikationsprocessen (t.ex. avsändare, mottagare och tid). Vi vill också påpeka att WhatsApp hävdar att de delar personlig information om sina användare med sitt USA-baserade moderbolag Meta. För mer information om databehandling, se WhatsApps integritetspolicy på: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

WhatsApp används på grundval av vårt legitima intresse av att kommunicera med kunder, potentiella kunder och andra affärs- och avtalspartner så snabbt och effektivt som möjligt (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR). Om ett motsvarande samtycke begärdes sker databehandlingen uteslutande på grundval av samtycket; detta kan återkallas när som helst med verkan för framtiden.

Kommunikationsinnehållet som utbyts mellan och på WhatsApp förblir hos oss tills du ber oss att radera det, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagringsperioder - förblir opåverkade.

Registrering hos Google​

Istället för att registrera dig direkt på denna webbplats kan du registrera dig hos Google. Leverantören av denna tjänst är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att registrera dig hos Google behöver du bara ange ditt Google-namn och lösenord. Google kommer att identifiera dig och bekräfta din identitet på vår webbplats.

Om du loggar in med Google kan vi kanske använda viss information i ditt konto för att komplettera din profil hos oss. Du bestämmer om och vilken information detta är som en del av dina säkerhetsinställningar för Google, som du hittar här:
https://myaccount.google.com/security och

https://myaccount.google.com/permissions.
Databehandlingen i samband med Google-registreringen är baserad på vår legitima

Intresse av att göra registreringsprocessen så enkel som möjligt för våra användare (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR). Eftersom användningen av registreringsfunktionen är frivillig och användarna själva kan bestämma över respektive åtkomstalternativ, är inga motstridiga överordnade rättigheter för de registrerade uppenbara.

Registrering med Facebook Connect 

Istället för att registrera dig direkt på denna webbplats kan du registrera dig med Facebook Connect. Leverantören av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebook överförs dock de insamlade uppgifterna även till USA och andra tredjeländer.

Om du bestämmer dig för att registrera dig med Facebook Connect och klickar på knappen "Logga in med Facebook"/"Anslut med Facebook" kommer du automatiskt att omdirigeras till Facebook-plattformen. Där kan du logga in med dina användningsuppgifter. Detta kommer att länka din Facebook-profil till denna webbplats eller våra tjänster. Denna länk ger oss tillgång till dina uppgifter som lagras på Facebook. Dessa är främst:

Facebook namn
Facebook-profil och omslagsfoto Facebook-omslagsfoto
e-postadress lagrad på Facebook Facebook ID
Facebook vänlistor
Facebook gillar födelsedag
Kön
Land
Språk

Dessa data används för att skapa, tillhandahålla och anpassa ditt konto.

Registrering hos Facebook Connect och tillhörande databehandlingsoperationer baseras på ditt samtycke (artikel 6 (1) (a) GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke med verkan för framtiden.

I den mån personuppgifter samlas in på vår webbplats och vidarebefordras till Facebook med hjälp av verktyget som beskrivs här, är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för denna databehandling (art. 26 GDPR). Det gemensamma ansvaret är begränsat till att samla in uppgifterna och föra dem vidare till Facebook. Behandlingen av Facebook efter vidarebefordran är inte en del av det gemensamma ansvaret. Våra gemensamma förpliktelser har fastställts i ett samarbetsavtal. Avtalstexten finns på:

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt detta avtal är vi ansvariga för att utfärda dataskyddsinformation vid användning av Facebook-verktyget och för att implementera verktyget på vår webbplats på ett säkert sätt i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Facebook ansvarar för datasäkerheten för Facebook-produkter. Du kan hävda dina rättigheter (t.ex. förfrågningar om information) angående de uppgifter som behandlas av Facebook direkt på Facebook. Om du hävdar de registrerades rättigheter hos oss är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer hittar du här:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 och

https://www.facebook.com/policy.php.

För mer information, se Facebooks användarvillkor och Facebooks sekretesspolicy. Du hittar detta på: https://de-de.facebook.com/about/privacy/und
https://de-de.facebook.com/legal/terms/.

5. Sociala medier Facebook 

Delar av det sociala nätverket Facebook är integrerade på denna webbplats. Leverantören av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebook överförs dock de insamlade uppgifterna även till USA och andra tredjeländer.

Du kan hitta en översikt över Facebook-elementen i sociala medier här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Om det sociala medieelementet är aktivt upprättas en direkt anslutning mellan din slutenhet och Facebook-servern. Facebook får informationen om att du har besökt denna webbplats med din IP-adress. Om du klickar på Facebook "Gilla"-knappen medan du är inloggad på ditt Facebook-konto, kan du länka innehållet på denna webbplats till din Facebook-profil. Detta gör att Facebook kan associera ditt besök på denna webbplats med ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte har någon kännedom om innehållet i de data som överförs eller hur de används av Facebook. Du kan hitta mer information om detta i Facebooks integritetspolicy på:

https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

I den mån samtycke har inhämtats används ovan nämnda tjänst på grundval av artikel 6.1 (a) GDPR och § 25 TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas. Om inget samtycke har inhämtats baseras användningen av tjänsten på vårt berättigade intresse av största möjliga synlighet på sociala medier.

I den mån personuppgifter samlas in på vår webbplats och vidarebefordras till Facebook med hjälp av verktyget som beskrivs här, är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för denna databehandling (art. 26 GDPR). Det gemensamma ansvaret är begränsat till att samla in uppgifterna och föra dem vidare till Facebook. Behandlingen av Facebook efter vidarebefordran är inte en del av det gemensamma ansvaret. Våra gemensamma förpliktelser har fastställts i ett samarbetsavtal. Avtalstexten finns på:

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt detta avtal är vi ansvariga för att utfärda dataskyddsinformation vid användning av Facebook-verktyget och för att implementera verktyget på vår webbplats på ett säkert sätt i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Facebook ansvarar för datasäkerheten för Facebook-produkter. Du kan hävda dina rättigheter (t.ex. förfrågningar om information) angående de uppgifter som behandlas på Facebook direkt på Facebook. Om du hävdar de registrerades rättigheter hos oss är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer hittar du här:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 och

https://www.facebook.com/policy.php.

 

Instagram 

Instagram-tjänstens funktioner är integrerade på denna webbplats. Dessa funktioner erbjuds av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Om det sociala medieelementet är aktivt upprättas en direkt anslutning mellan din slutenhet och Instagram-servern. Instagram får därmed information om ditt besök på denna webbplats.

Om du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du länka innehållet på denna webbplats till din Instagram-profil genom att klicka på Instagram-knappen. Detta gör att Instagram kan associera ditt besök på denna webbplats med ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte har någon kännedom om innehållet i den överförda informationen eller hur den används av Instagram.

I den mån samtycke har inhämtats används ovan nämnda tjänst på grundval av artikel 6.1 (a) GDPR och § 25 TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas. Om inget samtycke har inhämtats baseras användningen av tjänsten på vårt berättigade intresse av största möjliga synlighet på sociala medier.

I den mån personuppgifter samlas in på vår webbplats med hjälp av verktyget som beskrivs här och vidarebefordras till Facebook eller Instagram, är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för dessa uppgifter behandling (art. 26 GDPR). Det gemensamma ansvaret är begränsat till att samla in uppgifterna och föra dem vidare till Facebook eller Instagram. Behandlingen av Facebook eller Instagram efter vidarebefordran är inte en del av det gemensamma ansvaret. Våra gemensamma förpliktelser har fastställts i ett samarbetsavtal. Avtalets ordalydelse finns på: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt detta avtal är vi ansvariga för att utfärda dataskyddsinformation när vi använder verktyget Facebook eller Instagram och för att implementera verktyget på vår webbplats på ett säkert sätt i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Facebook ansvarar för datasäkerheten för Facebook- och Instagramprodukter. registrerades rättigheter

(t.ex. förfrågningar om information) angående de uppgifter som behandlas av Facebook eller Instagram kan göras gällande direkt på Facebook. Om du hävdar de registrerades rättigheter hos oss är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer hittar du här:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 och https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

För mer information, se Instagrams integritetspolicy: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Analysverktyg och reklam Google Analytics​

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera webbplatsbesökarnas beteende. Webbplatsoperatören får olika användningsdata, som t.ex B. sidvisningar, vistelsetid,

operativsystem som används och användarens ursprung. Dessa data tilldelas användarens respektive slutenhet. Det finns ingen tilldelning till ett användar-ID.

Dessutom kan vi använda Google Analytics för att registrera dina mus- och rullningsrörelser och klick, bland annat. Dessutom använder Google Analytics olika modelleringsmetoder för att komplettera de registrerade datamängderna och använder maskininlärningsteknik för dataanalys.

Google Analytics använder teknik som gör att användaren kan kännas igen i syfte att analysera användarbeteende (t.ex. cookies eller fingeravtryck på enheten). Informationen som samlas in av Google om användningen av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Letter a GDPR och Section 25 Paragraph 1 TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas.

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer hittar du här:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

​Plugin för webbläsare​

Du kan förhindra Google från att samla in och bearbeta dina data genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin som finns tillgänglig under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Du kan hitta mer information om hur Google Analytics hanterar användardata i Googles dataskyddsdeklaration: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Meta Pixel (tidigare Facebook Pixel)​

Denna webbplats använder besökarens actionpixel från Facebook/Meta för att mäta konvertering. Leverantören av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebook överförs dock de insamlade uppgifterna även till USA och andra tredjeländer.

På så sätt kan webbplatsbesökarnas beteende spåras efter att de har omdirigerats till leverantörens webbplats genom att klicka på en Facebook-annons. Detta gör att effektiviteten av Facebook-annonserna kan utvärderas för statistiska och marknadsundersökningsändamål och framtida reklamåtgärder kan optimeras.

Uppgifterna som samlas in är anonyma för oss som operatör av denna webbplats, vi kan inte dra några slutsatser om användarens identitet. Uppgifterna lagras och behandlas dock av Facebook så att en anslutning till respektive användarprofil är möjlig och Facebook använder uppgifterna för sina egna reklamändamål, i enlighet med Facebooks riktlinjer för dataanvändning (

https://de-de.facebook.com/about/privacy/). Detta gör det möjligt för Facebook att placera annonser på Facebook-sidor och utanför Facebook. Denna användning av uppgifterna kan inte påverkas av oss som webbplatsoperatör.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Letter a GDPR och Section 25 Paragraph 1 TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas.

I den mån personuppgifter samlas in på vår webbplats och vidarebefordras till Facebook med hjälp av verktyget som beskrivs här, är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för denna databehandling (art. 26 GDPR). Det gemensamma ansvaret begränsas uteslutande till inspelningen av

Data och dess överföring till Facebook. Behandlingen av Facebook efter vidarebefordran är inte en del av det gemensamma ansvaret. Våra gemensamma förpliktelser har fastställts i ett samarbetsavtal. Avtalstexten finns på:

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt detta avtal är vi ansvariga för att utfärda dataskyddsinformation vid användning av Facebook-verktyget och för att implementera verktyget på vår webbplats på ett säkert sätt i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Facebook ansvarar för datasäkerheten för Facebook-produkter. Du kan hävda dina rättigheter (t.ex. förfrågningar om information) angående de uppgifter som behandlas av Facebook direkt på Facebook. Om du hävdar de registrerades rättigheter hos oss är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer hittar du här:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum och https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Du hittar ytterligare information om att skydda din integritet i Facebooks dataskyddsinformation: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Du kan också inaktivera remarketingfunktionen "Anpassade målgrupper" i avsnittet Annonsinställningar på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. För att göra detta måste du vara inloggad på Facebook.

Om du inte har ett Facebook-konto kan du inaktivera användningsbaserad annonsering från Facebook på webbplatsen för European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

7. Nyhetsbrev Nyhetsbrevsdata 

Om du vill få nyhetsbrevet som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör att vi kan verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att ta emot nyhetsbrev. Ytterligare data samlas inte in eller samlas bara in på frivillig basis. Vi använder dessa uppgifter uteslutande för att skicka den begärda informationen och lämnar den inte vidare till tredje part.

Behandlingen av uppgifterna som anges i registreringsformuläret för nyhetsbrevet sker uteslutande på grundval av ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifterna, e-postadressen och deras användning för att skicka nyhetsbrevet, till exempel via länken "avregistrera" i nyhetsbrevet. Lagligheten av de databehandlingar som redan har ägt rum förblir opåverkade av återkallelsen.

De uppgifter som du har lagrat hos oss i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras av oss eller tjänsteleverantören för nyhetsbrev tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas från nyhetsbrevets distributionslista efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet eller efter att det inte längre finns tillgängligt. något syfte. Vi förbehåller oss rätten att radera eller blockera e-postadresser från vår distributionslista för nyhetsbrev efter eget gottfinnande inom ramen för vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6 paragraf 1 lit f GDPR.

Data som lagras av oss för andra ändamål förblir opåverkade.

Efter att du har tagits bort från nyhetsbrevets distributionslista kan din e-postadress lagras av oss eller nyhetsbrevsleverantören i en svartlista, förutsatt att detta är för att förhindra framtida

utskick krävs. Uppgifterna från den svarta listan används endast för detta ändamål och slås inte samman med andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att följa lagkraven vid sändning av nyhetsbrev (berättigat intresse i den mening som avses i Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR). Lagring i den svarta listan är inte tidsbegränsad. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än våra legitima intressen.

8. Plugins och verktyg Adobe Fonts​

Den här webbplatsen använder webbteckensnitt från Adobe för enhetlig visning av vissa typsnitt. Leverantören är Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

När du besöker den här webbplatsen laddar din webbläsare de nödvändiga typsnitten direkt från Adobe för att kunna visa dem korrekt på din enhet. Din webbläsare upprättar en anslutning till Adobes servrar i USA. Detta ger Adobe kunskap om att den här webbplatsen nås via din IP-adress. Enligt Adobe lagras inga cookies när typsnitten tillhandahålls.

Lagringen och analysen av uppgifterna sker på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en enhetlig presentation av typsnittet på sin webbplats. Om ett motsvarande samtycke begärdes sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit a DSGVO och § 25 para B. enhetsfingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas.

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer hittar du här:
https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Du kan hitta mer information om Adobe Fonts på: https://www.adobe.com/se/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Adobes sekretesspolicy finns på: https://www.adobe.com/se/privacy/policy.html

9. Betaltjänster för e-handel och betalningsleverantörer

​Vi integrerar betaltjänster från tredje parts företag på vår webbplats. Om du gör ett köp från oss kommer dina betalningsuppgifter (t.ex. namn, betalningsbelopp, kontouppgifter, kreditkortsnummer) att behandlas av betaltjänstleverantören i syfte att behandla betalningen. Respektive avtals- och dataskyddsbestämmelser för respektive leverantör gäller för dessa transaktioner. Betaltjänstleverantörerna används på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit b GDPR (avtalshantering) och för att en betalningsprocess ska vara så smidig, bekväm och säker som möjligt (artikel 6 punkt 1 lit). .f GDPR). I den mån ditt samtycke begärs för vissa åtgärder är artikel 6 (1) (a) GDPR den rättsliga grunden för databehandling; Samtycke kan när som helst återkallas för framtiden.

Vi använder följande betaltjänster/betaltjänstleverantörer på denna webbplats:

bottom of page